Интегрирани бизнес системи

Използването на възможностите на интегрираните системи за управление на фирмената дейност ще ви даде съществено предимство пред конкурентите в достигането до вашите потенциални клиенти, посредством възможностите на глобалната интернет мрежа.

Внедряването на подобни системи значително съкрaщава времето за изпълнение на операциите, свързани с обслужване на клиенти и намалява вероятността за създаване на лош имидж, благодарение на автоматизацията на процесите и намаляване на грешките в резултат от човешки фактор.

При разработване на интегрирана бизнес система се следват следните етапи:

  • Детайлно проучване на бизнеса на клиента, анализ и оптимизация.
  • Изготвяне на задания на проекта, на база направения анализ.
  • Графичен дизайн на основните модули.
  • Разработване на функционалността.
  • Попълване на началното съдържанието (предоставено от клиента), тестване и стартиране на фирмен сървър.

Екипът на iConcept ООД. е готов да ви изслуша и отговори на вашите въпроси. Специалистите, работещи по вашите проектите са в състояние във всеки един момент да ви предложат адекватни решения, отговарящи на вашите бизнес цели.

Споделете с нас идеи си, за да ги превърнем в реалност.

Екипите от специалисти на iConcept ООД. непрекъснато усъвършенстват своите познания и умения, за да са в крак с най-новите технологии използвани в интернет. Благодарение на изградените стандарти за работа, ние гарантираме на своите клиенти безотказната работа на техните проекти в интернет.

Практиката показва, че не винаги завършването на един проект означава напълно преустановяване на работата по него. Много често след това се налага да се добавят нови модули и функционалности, в резултат на възникване на нови потребности за бизнеса на нашите клиенти. В тази връзка вие можете да се обърнете отново към нас във всеки един момент след приключване на проекта.

iConcept ООД. осигурява безплатно гаранционно обслужване в рамките на един месец* след приемане на проекта, при възникване на грешки в проекта по вина на разработчика. След изтичане на гаранционния период iConcept ООД. изготвя отделно предложение за поддръжка в зависимост от конкретните нужди на клиента.

Безплатното гаранционно обслужване е валидно в случайте, когато проекта на клиента се поддържа на сървър на iConcept ООД. и/или недобросъвестни лица нямат достъп до файлове и кода на проекта.